2,613 بازدید
فیلم آونگ الکتریکی با سنسور اثر هال Hall

 

آونگ پاندول الکتریکی
آونگ پاندول الکتریکی

آونگ الکتریکی با سنسور اثر هال.

این سنسور با مغناطسی فعال شده و پالس ارسال می کند.

سپس جریان در مدار برقرار می شود و باعث تشدید حرکت آونگ می گردد.

منبع : یوتیوب