الاکلنگ 3,688 بازدیدترفند الاکلنگ و تعادل ( دانلود )

 

به نظرم میز کجه ولی با دوربین صاف نشونش میدن!!!

نظر شما چیه؟؟؟؟

البته خود سازنده فیلم توضیح میده که:

پایه ها طوری هستند که هر دو پایه به یک سمت فشار میارن

یعنی وزن هر دو توپ به یک طرف الاکلنگ وارد میشه.