انتقال برق 10,749 بازدید انتقال برق بدون سیم . بیسیم فیلم آموزش روش ساخت  دانلود

بی سیم برق را انتقال دهید.

انتقال بی سیم برق برای ساخت شارژر مبایل بی سیم نیز می تواند استفاده شود.

شارژر بی سیم خودروهای الکتریکی نیز از همین روش استفاده می کنند.

 انتقال برق – نقشه سیم پیچ :

 انتقال
منبع : یوتیوب