3,615 بازدیدبازوی رباتیک آموزش پذیر فیلم طرز کار ربات بازوی دست ساز با سرو موتور  دانلود فیلم

ابتدا ربات آموزش داده می شود و پس از آن خود ربات به صورت اتوماتیک کار را انجام خواهد داد.

برای ساخت از سرو موتور استفاده شده است.