1,502 بازدیدترفند در خانه و لیز نخوردن اشیا ( دانلود )

من که خودم زیاد خوشم نیومد. حالا تا نظر دوستان چی باشه؟؟؟