4,081 بازدیدتوربین بادی اختراع جدید ( دانلود )

توربین در سرعت خیلی کم باد چرخش دارد.

در سرعت بالای باد سرعت آن خیلی زیاد نمیشود.

سیستم کنترل جدید بسیار ارزانتر و بهینه تر از سیستم های کنترل قبلی می باشد.

گوینده در توضیحات به ایران کهن اشاره می کند.