3,303 بازدید

برای ثبت نام به فرهنگسرای باقرالعلوم مراجعه نمایید.

شهرک بعثت – هزار واحدی – بازارچه کیمیا – فرهنگسرای باقرالعلوم

تلفن : ۲۰۲۱۴۲۱-۰۹۱۲

۰۶۱-۵۲۴۲۵۸۷۱