هواپیمای رادیو کنترل مدل 5,747 بازدید


هواپیمای رادیو کنترل مدل کلاس آموزش ساخت و پرواز


برای ثبت نام  کلاس های ساخت و پرواز هواپیمای رادیو کنترل مدل به فرهنگسرای باقرالعلوم مراجعه نمایید.

خوزستان-ماهشهر-شهرک بعثت – هزار واحدی – بازارچه کیمیا – فرهنگسرای باقرالعلوم

تلفن : ۲۰۲۱۴۲۱-۰۹۱۲