7,420 بازدیدولت متر ساده با ماژول آماده روش ساخت کاردستی ساده ( دانلود )