7,548 بازدید
پیزوالکتریک

ساخت بلندگو یا میکروفون با المان پیزوالکتریک

قطعات لازم:
۱-لیوان یکبار مصرف مقوایی

۲- پولک پیزو الکتریک یک عدد

۳-سیم نازک دولا

یک سر سیم رو به قسمت طلایی و سر دیگه سیم رو به قسمت سفید لحیم کنید.

پولک رو با چسب کاغذی به ته لیوان بچسبانید.
از این وسیله هم میتونید به عنوان میکروفون استفاده کنید هم به عنوان بلندگو.

پیزوالکتریک ساخت میکروفون بلندگو

 منبع : کارگاه چی بسازم 

 

 

 مقدمه ای بر اثر پیزو الکتریک 

 

این اثر، قابلیت بعضی مواد است برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی.

تولید اختلاف پتانسیل الکتریکی در برخی بلورهای نارسانا مثل کوارتز تحت کشش یا فشار. علامت پتانسیلهای دو وجه بلور در دو حالت فشردگی یا کشیدگی معکوس هم ارزند و هر چه میزان فشار کشش بیشتر باشد، اختلاف پتانسیل تولید شده بیشتر است.

اثر معکوس پیزو الکتریک نیز در این معنی تغییر شکل آنها بر اثر اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو وجه روبروی آنهاست.

اگر دو وجه روبرویی در یک هر یک از این بلورها را به اختلاف پتانسیل متناوب الکترکی وصل کنیم، تغییر شکل متناوبی در آن رخ می‌دهد و به ارتعاش در می‌آید.

منبع : شبکه رشد  www.roshd.ir

 

لحیم کردن پیزوالکتریک پیزو