” داستان یک اختراع “

ایده هر اختراع ناشی از دیدن درست اطرافمان است.
اگر بتوانیم مشکلات ریز و درشت خانواده و دوستان و کودکانمان را حل کنیم در مسیری قرار می‌گیریم که …

داستان اختراع آقای صمدی – با همسا موتور فکرتو روشن کن …

داستان یک اختراع

بیشتر ←